HG Vijaya Prabhu

BG 5.25 Brno, Prabhupád Bhavan 25.7.2016
CC Ādi 9.39 Brno, Prabhupád Bhavan 28.7.2016
ŚB 3.25.44 Brno, Prabhupád Bhavan 24.7.2016
ŚB 3.26.1 Brno, Prabhupád Bhavan 26.7.2016
ŚB 3.26.2 Brno, Prabhupád Bhavan 29.7.2016