6 principles of surrender
Vijaya Prabhu BG 7.14 Prabhupad Bhavan, Brno 23.5.2019
This lesson is in these categories: Sankirtan, HG Vijaya Prabhu, BG