HG Vijaya Prabhu

CC Madhya 20.122 nava Gokula, Skavsko 6.3.2023
BG 4.7 Nava Gokula, Skavsko 5.3.2023
ŚB 4.7.56 Nava Gokula, Skavsko 4.3.2023
BG 7.14 Prabhupád Bhavan, Brno 23.5.2019
BG 7.16 Prabhupád Bhavan, Brno 26.5.2019
BG 4.11 Prabhupád Bhavan, Brno 24.5.2019
ŚB 3.13.35 Prabhupád Bhavan, Brno 24.5.2019
ŚB 4.13.34 Prabhupád Bhavan, Brno 23.5.2019
ŚB 4.13.33 Prabhupád Bhavan, Brno 22.5.2019
BG 5.25 Prabhupád Bhavan, Brno 22.5.2019
ŚB 4.13.31 Prabhupád Bhavan, Brno 21.5.2019
BG 3.29 Prabhupád Bhavan, Brno 21.5.2019
ŚB 3.26.2 Brno, Prabhupád Bhavan 29.7.2016
ŚB 3.26.1 Brno, Prabhupád Bhavan 26.7.2016
ŚB 3.25.44 Brno, Prabhupád Bhavan 24.7.2016
CC Ādi 9.39 Brno, Prabhupád Bhavan 28.7.2016
BG 5.25 Brno, Prabhupád Bhavan 25.7.2016